Trắc nghiệm toán 6 (2)

Câu 1: Tìm x , biết: 27 . x = 108 A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 Câu 2: Cho quãng đường từ: Hà Nội qua Đà Nẵng đến TP Hồ Chí Minh: 1800Km Và quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng :…

Trắc nghiệm toán 6 (1)

Câu 1: 16 là lũy thừa của số tự nhiên nào, và có số mũ bằng bao nhiêu? A. Lũy thừa của 2, số mũ bằng 4 B. Lũy thừa của 4, số mũ bằng 3 C. Lũy thừa của 2, số mũ bằng…