Khoán CHI TIEU cho GV 2020 – 2021
42862369_473142153173077_8132262172563603456_n

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH LẦN THỨ 7 NĂM 2020

     PHÒNG GDĐT QUẢNG TRẠCH     TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH   Số:     /KH-NT         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Quảng Thạch, ngày 21  tháng 4  năm 2020   KẾ HOẠCH  TỔ CHỨC NGÀY SÁCH…

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

  PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH              Số:       /KH-THCS   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Quảng Thạch, ngày 04  tháng 09 năm 2017  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC…

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015

 PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH   Số:     /KH-NT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               Quảng Thạch, ngày 6 tháng 9 năm 2014    KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2014…

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 2014-2017

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc          Số:     /KHCL-NT                                                  Quảng Thạch, ngày   tháng    năm 2014     KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC…

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

 PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH   Số:  01 /KH-NT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               Quảng Thạch, ngày02 tháng 8 năm 2016    KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM…
images (1)

KẾ HOẠCH

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  …