42862369_473142153173077_8132262172563603456_n

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH LẦN THỨ 7 NĂM 2020

     PHÒNG GDĐT QUẢNG TRẠCH     TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH   Số:     /KH-NT         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Quảng Thạch, ngày 21  tháng 4  năm 2020   KẾ HOẠCH  TỔ CHỨC NGÀY SÁCH…