KẾ HOACH THÁNG11 -TUẦN LĐ QUẢNG THẠCH 2019-2020 (1)