42862369_473142153173077_8132262172563603456_n

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH LẦN THỨ 7 NĂM 2020

     PHÒNG GDĐT QUẢNG TRẠCH     TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH   Số:     /KH-NT         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Quảng Thạch, ngày 21  tháng 4  năm 2020   KẾ HOẠCH  TỔ CHỨC NGÀY SÁCH…

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRƯỜNG HỌC NĂM 2019-2020

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH   Số:     /QĐ-THCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Thạch, ngày 10 tháng 11 năm 2019     QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ Quy định quy tắc…

QUY CHẾ CÔNG KHAI

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số:        /KH-THCS                            Quảng Thạch, ngày       tháng 11 năm 2018   KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019   Căn…

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020

   PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCHTRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH              Số:   04    /KH-THCS   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Quảng Thạch,  ngày 30  tháng 9 năm 2019    KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ…

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

  PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH              Số:       /KH-THCS   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Quảng Thạch, ngày 04  tháng 09 năm 2017  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC…

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015

 PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH   Số:     /KH-NT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               Quảng Thạch, ngày 6 tháng 9 năm 2014    KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2014…

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 2014-2017

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc          Số:     /KHCL-NT                                                  Quảng Thạch, ngày   tháng    năm 2014     KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC…

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

 PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH   Số:  01 /KH-NT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               Quảng Thạch, ngày02 tháng 8 năm 2016    KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM…
images (1)

KẾ HOẠCH

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  …