QUY CHẾ CÔNG KHAI

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số:        /KH-THCS                            Quảng Thạch, ngày       tháng 11 năm 2018   KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019   Căn…

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020

   PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCHTRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH              Số:   04    /KH-THCS   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Quảng Thạch,  ngày 30  tháng 9 năm 2019    KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ…

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

     PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH    TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH              Số:       /KH-THCS       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Quảng Thạch,  ngày     tháng    năm 2018         …

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

  PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH              Số:       /KH-THCS   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Quảng Thạch, ngày 04  tháng 09 năm 2017  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC…
images

LỄ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Thực hiện công văn số 2072/SGDĐT-TTr ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Bình về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016; Thực…

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 2014-2017

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc          Số:     /KHCL-NT                                                  Quảng Thạch, ngày   tháng    năm 2014     KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC…