Quyết định kiện toàn các tổ trưởng tổ công đoàn

Tháng Chín 19, 2020 9:17 sáng

  LĐLĐ HUYỆN QUẢNG TRẠCH                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CĐ CS: THCS QUẢNG THẠCH                                          Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc  

             Số    /QĐ-CĐ                                                                              Quảng Thạch, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn các tổ trưởng tổ công đoàn năm học 2020-2021

 

BAN CHẤP HÀNH CĐCS TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH

 

              Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

             Căn cứ vào tình hình thực tế tại các tổ Công đoàn trực thuộc;

             Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chấp hành CĐCS trường THCS Quảng Thạch nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

           Điều 1. Nay công nhận Tổ trưởng của các tổ công đoàn trong trường THCS Quảng Thạch từ nay đến hết nhiệm kỳ năm 2022 gồm các đồng chí sau:

  1. Đồng chí: Dương Minh Đức – Tổ trưởng CĐ  tổ KH Tự nhiên
  2. Đồng chí: Trần Thị Thanh Thủy – Tổ trưởng CĐ tổ KH Xã hội
  3. Đồng chí: Trần Thị Huệ – Tổ trưởng CĐ tổ Văn phòng

         Điều 2. Tổ trưởng tổ công đoàn có quyền hạn và thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ Công đoàn Việt Nam và theo sự chỉ đạo của Ban chấp hành CĐCS trường THCS Quảng Thạch.

        Điều 3. Các tổ công đoàn,  các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

 

Nơi nhận:                                                                                                                  TM. BCH CÔNG ĐOÀN

– Như điều 3;

– Lưu hồ sơ.

                                                                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                                                        Trần Thị Giang