KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Tháng Mười Một 6, 2016 8:03 sáng

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    /KH-THCS                                                                                            Quảng Thạch, ngày    tháng 10 năm 2016

                                                               KẾ HOẠCH

                                                 TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

                             NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – NĂM 2016

 

 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012;

Thực hiện Công văn số 2496/BTP-PBGDPL ngày 27/7/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016; Công văn số 3115/BTP-PBGDPL ngày 12/9/2016 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016.
Kế hoạch số 698/KH-BGDĐT ngày 20/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2016
Thực hiện công văn số 2072/SGDĐT-TTr ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Bình về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016;

Thực hiện hướng dẫn số 357/HD-PGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Quảng Trạch về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016;

Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường, trường THCS Quảng Thạch xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện  “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Thông qua hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016 để tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật cho mọi người trong xã hội nói chung và nhà trường nói riêng; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.
 3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học sinh; làm sâu sắc thêm hiểu biết về nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013, đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong toàn trường; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các văn bản pháp luật nhằm triển khai thi hành Hiến pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã nhà.
 4. Việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016 cần bám sát các sự kiện chính trị, pháp lý của đất nước, của tỉnh, của Ngành Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm lồng ghép có hiệu quả với việc triển khai thi hành Hiến pháp và Luật để khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật.
 5. Việc triển khai Ngày Pháp luật cần được tổ chức sâu rộng từ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và đến tận các bậc phụ huynh của nhà trường;
 6. Các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2016 phải được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung và bảo đảm hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh tìm hiểu sâu rộng về Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 7. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2016 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
 8. Chủ đề: Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
 9. Khẩu hiệu

– Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;

– Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

– Tuân theo Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân;

– Chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa, là việc làm thiết thực của mỗi người dân để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân;

– Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật;

– Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật;

– Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân;

– Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục.

(Các câu khẩu hiệu trên nhà trường chọn câu đầu để in treo ở Cổng chính, còn lại gửi lên mail cán bộ giáo viên nhân viên và qua hệ thống loa truyền thanh của trường)

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2016

 1. Nội dung

1.1. Tổ chức quán triệt, phổ biển về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2016 gắn với triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Hiến pháp năm 2013; Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Quảng Bình; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXIV; Chương trình hành động số 07-CTr/HU ngày 18/4/2016 của Huyện ủy Quảng Trạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch số 721/KH-UBND ngày 15/8/2016 của UBND huyện Quảng Trạch triển khai chương trình về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, lấy đổi mới công tác quản lý làm khâu đột phá” giai đoạn 2016-2020; các quan điểm mới về xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo các luật, pháp lệnh mới ban hành.

1.2. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trọng tâm là Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.

1.3. Giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, người lao động, người học trong ngành; lồng ghép phổ biến pháp luật với giáo dục truyền thống, quá trình xây dựng, phát triển của đất nước, của tỉnh; về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với các chương trình, cuộc vận động, phong trào, hoạt động kỷ niệm các sự kiện đặc biệt của đất nước, của địa phương trong năm 2016.

1.4. Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, PBGDPL, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người dân, người lao động, người học trong ngành tuân thủ và chấp hành chính sách, pháp luật.

 1. Hình thức

2.1. Tăng cường thời lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật, về nội dung, tinh thần của Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng, mạng xã hội …

2.2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan về Ngày Pháp luật năm 2016 qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ tại các đơn vị, trường học; chú ý lựa chọn khẩu hiệu phù hợp với đối tượng, địa bàn.

2.3. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, phát tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật và khai thác “tủ sách pháp luật” gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; kịp thời nắm bắt phản ứng của dư luận xã hội đế có giải pháp định hướng dư luận cho phù hợp.

2.4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong nhà trường bằng các hình thức thích hợp như: Giáo dục chính khóa qua các môn học đặc biệt là môn Giáo dục công dân; các cuộc thi tìm hiếu pháp luật; sinh hoạt dưới cờ; hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp; các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, sinh viên…

2.5. Kết hợp phổ biển, giáo dục pháp luật với quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; gắn với việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; các lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ lồng ghép bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.

 1. Thời gian

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức trong cả năm 2016 bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2016, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07/11/2016 đến ngày 12/11/2016.

 1. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Ban Giáo dục pháp luật

1.1. Xây dựng kế hoạch và tham mưu với nhà trường để Tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 với những nội dung, hình thức phù hợp;

1.2. Lựa chọn chủ đề để treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại cổng trường theo yêu cầu.

1.3. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt hội đồng, giao ban; tuyên truyền trước học sinh qua buổi chào cờ đầu tuần và trong buổi lễ phát động.

 1. Các tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên, liên đội, các bộ phận:

2.1. Các tổ chức đoàn thể tích cực phối hợp truyên truyền qua các buổi sinh hoạt và qua các kênh thông tin của mình đến các thành viên;

2.2. Theo giỏi việc thực hiện hiến pháp và pháp luật các thành viên trong tổ chức của mình để báo cáo lên ban giáo dục pháp luật;

2.3. Liên đội chịu trách nhiệm tuyên truyền và giáo dục đạo đức học sinh trước nhà trường; báo cáo các hành vi vi phạm của học sinh và cách xử lý;

2.4. Các bộ phận như Thư viện, thiết bị… chuẩn bị đầy đủ các tài liệu truyên truyền và các thiết bị tuyên truyền phát động trong buổi lễ phát động; tổ hành chính chuẩn bị trang trí và nước uống phục vụ tốt cho các hoạt động diễn ra trong đợt tuyên truyền;

 1. Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai Ngày Pháp luật năm 2016

Các bộ phận triển khai thực hiện nhiệm vụ như đã phân công và báo cáo sự chuẩn bị trước ngày 05/11/2016 cho trưởng ban GDPL;

Cán bộ thư viện tập hợp báo cáo số lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đến mượn sách báo, tài liệu, vào mạng quy cập thông tin, tìm hiểu về hiên pháp và pháp luật trong thời gian từ ngày 01/10/2016 – 30/11/2016;

Đồng chí tổng phụ trách đội tâp hợp kết quả thực hiện của học sinh trong thời gian phát động;

Đồng chí Chủ tịch công đoàn tập hợp sự thực hiện pháp luật và các quy chế, nội quy của đơn vị của ngành trong thời gian từ đầu năm học đến hết tháng 11/2016;

Trưởng ban GDPL tập hợp báo cáo trước 03/12/2016 về phòng GDĐT.

 1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

– Đ/c Hoàng Ngọc Hưng – Trưởng ban GDPL

+ Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo chung;

+ Chuẩn bị bài tuyên truyền trước cán bộ giáo viên, NV và HS;

– Đ/c Nguyễn Phi Hùng – NV TB – đặt và treo khẩu hiệu; chuẩn bị loa máy và trang hoàng khán đài ngày 07/11/2016 (xong trước 7h30’)

– Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phúc – TPT

+ Chuẩn bị bàn ghế cho giáo viên và tập trung học sinh, xong trước 07h30’ ngày 07/11/2016;

+ Làm bài tuyên truyền thực hiện tốt nề nếp, đạo đức người học sinh, không vi phạm pháp luật và các điều cấm học sinh không được làm;

+ Hướng dẫn cho 01 học sinh hứa cam kết thực hiện tốt pháp luật và các nội quy của người học sinh;

– Đ/c Lê Thị Hồng Nhung – NV TV: Chuẩn bị tài liệu

– Đ/c Trần Thị Huệ – NVKT – TT Hành chính: Chuẩn bị kinh phí, phục vụ.

– Đ/c Hồ Đức Tính – CTCĐ  – Dẫn chương trình;

– Đ/c Phan Thị Hồng Thương – Chụp ảnh ghi hình;

– GVCN toàn trường ổn định nề nếp học sinh trong buổi tuyên truyền phát động và giáo dục học sinh, theo giỏi báo cáo kết quả học sinh;

         

Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 của trường THCS Quảng Thạch; yêu cầu các tổ chức; các bộ phận và cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Mọi vướng mắc gặp đ/c Trưởng ban GDPL để được giải thích.

 

Nơi nhận:                                                                                     TRƯỞNG BAN GDPL

– Phòng GD-ĐT;                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Các tổ CM, CĐ, TPT, Chi đoàn

– GVCN;

– Lưu: VP,

             Hoàng Ngọc Hưng
Most commonly, the capstone project consists of two important parts a written paper and a research presentation that must be carried https://justdomyhomework.com/ out in a public professional forum.