KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH LẦN THỨ 7 NĂM 2020

Tháng Tư 21, 2020 5:31 chiều
     PHÒNG GDĐT QUẢNG TRẠCH

    TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH

 
Số:     /KH-NT

 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      Quảng Thạch, ngày 21  tháng 4  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

 TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM 2020

 

Thực hiện Công văn số 721/SGDĐT-GDCNTX ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Sở GD-ĐT Quảng Bình về tổ chức ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020; Kế hoạch  số 06  /KH-PGDĐT  ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Quảng Trạch về việc tổ chức ngày Sách Việt Nam lần thứ 7; Công văn số 48/PGDĐT ngày 20 tháng 4 năm 2020 về việc thực hiện ngày Sách Việt Nam (21/4) và hưởng ứng hội sách online chào mừng ngày Sách Việt Nam lần thứ 7

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Quảng Thạch lên kế hoạch tổ chức ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 với những nội dung hoạt động cụ thể sau:

 

  1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

–  Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định giá trị, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách

– Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của người dân đặc biệt là giáo viên,  học sinh góp phần xây dựng  xã hội học tập.

– Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, nét đẹp trong đời sống xã hội.

– Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình phòng chống dịch Covid – 19.

  1. NỘI DUNG:

– Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của ngày Sách Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nâng cao ý thức bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của Pháp luật, hướng dẫn của bộ Y tế, bộ Giáo dục & Đào tạo và  chính quyền địa phương về chung tay phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

–  Phát động phong trào đọc sách trong toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh.

Hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng đọc sách Online, chọn sách phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi….

– Vận động khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia đọc sách ở các câu lạc bộ trực tuyến. Khuyến khích phụ huynh đọc sách cùng con tại nhà.

– Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động liên quan đến phát triển văn hóa đọc như “Điểm sách hay” “Cuốn sách đầu tiên”, cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, góp phần lan tỏa tình yêu đọc sách và ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong việc phát triển văn hóa đọc, rèn luyện kỹ năng đọc và học suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại.

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

– Phát động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các sự kiện về ngày Sách Việt Nam bằng hình thức trực tuyến.

– Tham gia hội sách Online chào mừng ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 tại sàn https://book365.vn/ của Bộ Thông tin và Truyền thông từ ngày 19/4 đến 20/5/2020.

– Tham gia tìm kiếm, nghe đọc tực tuyền, tải về các loại sách, tài liệu  phục vụ học tập, nghiên cứu và tham khảo như kho sách nói trên youtube.com; các trang tài liệu chuyên ngành Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa….; các trang download và mua sách hay như  https://downloadsach.com/; https://newshop.vn/, https://www.fahasa.com; các trang web của các nhà xuất bản như Kim Đồng, Giáo dục ……

– Đăng tải toàn bộ kế hoạch và các nội dung thực hiện lên website của trường.

– Báo cáo các hoạt động lên cấp trên đúng tiến độ.

(Cán bộ thư viện tham mưu chuẩn bị các nội dung trên).


      Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam của  trường THCS Quảng Thạch, đề nghị các bộ phận liên quan nghiên cứu thực hiện.

 

                                                                                       

Nơi nhận:

– Phòng GD-ĐT;                                                                         HIỆU TRƯỞNG

– Cán bộ GV, NV;

– Lưu;

 

                                                                                               Nguyễn Minh Phương

file đính kèm THCS QUẢNG THẠCH_ KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH NĂM 2020